ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι ασφαλισμένοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της προσωρινής διανομής και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.  Η ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών θα ενημερώνεται συνεχώς με διευκρινίσεις, οδηγίες και απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις των ασφαλισμένων. Αναρτήσεις σε άλλες ιστοσελίδες, δεν είναι απαραίτητα ακριβείς.
 2. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, Οκτώβριος 2016 αφορά στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος την 20/11/2015, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προαναφερθέντες δικαιούχοι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία των προσωρινών διανομών.
 3. Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που επιθυμούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών (Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα) μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μμ.
 4. Για ταχύτερη και ασφαλέστερη  ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, η Υπεύθυνη Δήλωση ανά εταιρεία έχει τροποποιηθεί και αναρτηθεί ώστε να περιλαμβάνει πεδία για τους αριθμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ των δικαιούχων απαίτησης. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη εκτυπώσει την προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση (που δεν περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα πεδία) μπορούν να συμπληρώσουν, επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη Δήλωση, τα στοιχεία (αριθμούς συμβολαίων, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 5. Διευκρινίζεται ότι το πρόσωπο που είναι δικαιούχος της απαίτησης από το εκάστοτε συμβόλαιο και το οποίο θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά του για να πιστωθούν τα ποσά στον λογαριασμό του είναι:Α) Ο λήπτης της ασφάλισης (δικαιούχος εξαγοράς) σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ήταν σε ισχύ (δεν είχε επέλθει ασφαλιστική περίπτωση – μη γεγενημένες απαιτήσεις) κατά την ημερομηνία ανάκλησης αδείας της εταιρείας (21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

  Β) Ο δικαιούχος ασφαλίσματος, που ορίζεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που είχε επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (θάνατος, κάλυψη υγείας, λήξη, εξαγορά – γεγενημένες απαιτήσεις) προ της ημερομηνίας ανάκλησης αδείας της εταιρείας (προ της 21/09/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, και προ της 26/02/2010 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ).

  Αν για το συμβόλαιο που έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ υπάρχει απαίτηση για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά και από τους 2 δικαιούχους, ΜΟΝΟΝ αν αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα.

 6. Όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχουν ασκήσει ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό επαλήθευσης, δικαιούνται να διαμορφώνουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης ως εξής: Η πρόταση : “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία” αντικαθίσταται με την πρόταση:  “Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, υπό την επιφύλαξη εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της από …………………………….. ανακοπής μου”.
 7. Σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, διαμένει σε χώρα εκτός της Ελλάδος θα απευθύνεται στο αρμόδιο προξενικό γραφείο της χώρας διαμονής του για να θεωρήσει το γνήσιο υπογραφής του στην Υπεύθυνη Δήλωση.
 8. Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτούς που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (βλέπε ανωτέρω 2&5).
 9. Οι δικαιούχοι που δεν γνωρίζουν εάν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους είναι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής μπορούν να επικοινωνούν με τις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου, το ονοματεπώνυμο λήπτη και την ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου ώστε να ενημερωθούν σχετικά.
 10. Η Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται πρωτότυπη με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Για τον λόγο αυτό οι δικαιούχοι δεν δύναται να την αποστέλλουν με τηλεομοιοτυπία (fax) ή/και ηλεκτρονικά (email).
 11. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των παραληφθέντων δικαιολογητικών, θα επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους που έχουν ήδη προσκομίσει/αποστείλει την πρώτη έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης (που δεν περιλαμβάνει τα πεδία που αφορούν τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τους αριθμούς συμβολαίων) ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και ασφαλέστερη ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 12. Το ποσό της προσωρινής διανομής θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τυγχάνει δικαιούχος (ή συνδικαιούχος) ο εκάστοτε δικαιούχος απαίτησης από ασφάλιση ζωής που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτός που θα ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (βλέπε ανωτέρω 2&5).Βάσει των ισχυόντων όρων του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls), οι οποίοι συνεπάγονται εκτός των άλλων:
  – τη μη δυνατότητα ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού στις περιπτώσεις δημιουργίας,  από τα τραπεζικά ιδρύματα, νέου κωδικού πελάτη,
  – τη μη δυνατότητα πρόσθεσης συνδικαιούχου σε υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό στις περιπτώσεις δημιουργίας, από τα τραπεζικά ιδρύματα, νέου κωδικού πελάτη,
  – τον περιορισμό μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό εξωτερικού για τα νομικά πρόσωπα (υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες),
  παρακαλούμε όπως οι δικαιούχοι δηλώνουν στοιχεία λογαριασμού τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν τυγχάνουν δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι σε λογαριασμό τραπεζικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ισχύουν τα κατωτέρω ανά υπό-περίπτωση:
  Α) Ο δικαιούχος απαίτησης από ασφάλιση ζωής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος λογαριασμού σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού: Συμπληρώνει τα στοιχεία του λογαριασμού στην Υπεύθυνη Δήλωση και προσκομίζει το απαραίτητο δικαιολογητικό (Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ebanking όπου εμφαίνεται αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ και Τράπεζα). Δύναται επίσης να προσθέσει στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης την πρόταση «Δεν τυγχάνω δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε λογαριασμό τραπεζικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα»
  Β) Ο δικαιούχος απαίτησης από ασφάλιση ζωής δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος λογαριασμού σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα. Δύναται να προσθέσει στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης την πρόταση «Δεν τυγχάνω δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε λογαριασμό τραπεζικού ιδρύματος».

  Δεν απαιτείται κατά την παρούσα φάση εκ νέου αποστολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων για τους δικαιούχους που έχουν ήδη προσκομίσει/αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση (που δεν περιλαμβάνει τις ανωτέρω προτάσεις Α & Β). Σε περίπτωση που απαιτηθεί, οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των παραληφθέντων δικαιολογητικών, θα επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους για σχετικές διευκρινίσεις / απαραίτητες ενέργειες.

  Παρακαλούνται οι δικαιούχοι απαίτησης από ασφάλιση ζωής των ως άνω περιπτώσεων να επιδείξουν υπομονή λόγω δεσμευτικών όρων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Η κατάθεση ποσού εξαρτάται από την έγκριση της συναλλαγής βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες θα προβούν σε σχετική ανακοίνωση όταν προκύψει νομοθετική αλλαγή (χαλάρωση των όρων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων).

Compare listings

Compare