ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Αρχική

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 156/21.9.2009 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 11292/2009 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 156/21.9.2009 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 11292/2009 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 176/25-2-2010 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 2682/21.4.2010 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

Βάσει του ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α’) η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Compare listings

Compare