ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ:

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 5024/2023, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 2Α στον ν. 3867/2010, οι καταβολές της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE για την ολική ή μερική εξόφληση βεβαιωμένων απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο πραγματοποιούνται προς τον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου ως εκπρόσωπο, εντολοδόχο, δεκτικό καταβολής για λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου μέλους βάσει της δημοσιευμένης Κατάστασης Δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή στον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, η αντίστοιχη απαίτηση από ασφάλιση για τα εν λόγω ποσά θεωρείται εξοφλημένη έναντι της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περατώνεται ως προς αυτή κατά την έννοια του άρθρου 245 του ν. 4364/2016. Τυχόν αξιώσεις του ασφαλισμένου μέλους από την εφαρμογή του ως άνω Νόμου ασκείται μόνο κατά του αντισυμβαλλόμενου της ασφαλιστικής επιχείρησης στο ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΕΙ:

Τους αντισυμβαλλόμενους ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας COMMERCIAL VALUE AAE να υποβάλουν έγγραφες δηλώσεις (πατήστε εδώ)  για τη συμμετοχή τους στην προσωρινή διανομή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πατήστε εδώ).

Πληροφορίες: www.aspispronia.gr

 

Email:  info@aspisliquidation.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856

 

 Αθήνα, 14.3.2023

 Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

 Σωτήρης Βασιλόπουλος

 

 

Compare listings

Compare