ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 3 ν. 5024/2023 με το οποίο προστέθηκε παρ. 11 στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, επέρχεται αυτοδίκαιη απόσβεση απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως 24.2.2023 και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, εάν εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής. Η ανωτέρω αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου, με χρόνο έναρξης της προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ.

ΠΡΟΣ ΤΟN ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΕΙ

τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής που έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας COMMERCIAL VALUE AAE, οι οποίες απαιτήσεις δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως 24.2.2023 και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινών διανομών από το προϊόν της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από την τρίτη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 ως προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 5024/2023 σχετικής πρόκλησης, η οποία (τρίτη δημοσίευση) θα λάβει χώρα στις 28.3.2023. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως, δηλαδή διαγράφεται και ο δικαιούχος δεν ικανοποιείται ούτε από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στο πλαίσιο του αρ. 2 παρ. 5 (τελ. εδαφ.) ν. 3867/2010.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής ΚΑΛΕΙ τους δικαιούχους απαιτήσεων που εντάσσονται στην ΚΔΑ, με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά τις 24.2.2023 να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινών διανομών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης που θα μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως, δηλαδή διαγράφεται και ο δικαιούχος δεν ικανοποιείται ούτε από το προϊόν της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στο πλαίσιο του αρ. 2 παρ. 5 (τελ. εδαφ.) ν. 3867/2010.

Πληροφορίες: www.aspispronia.gr –  Εmailinfo@aspisliquidation.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856

 

 

Αθήνα, 14.3.2023

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

Σωτήρης Βασιλόπουλος

Compare listings

Compare