ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ:

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 5024/2023, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 2Α στον ν. 3867/2010, οι καταβολές της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, αλλά και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για την ολική ή μερική εξόφληση βεβαιωμένων απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο πραγματοποιούνται προς τον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου ως εκπρόσωπο, εντολοδόχο, δεκτικό καταβολής για λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου μέλους βάσει της δημοσιευμένης Κατάστασης Δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή στον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, η αντίστοιχη απαίτηση από ασφάλιση για τα εν λόγω ποσά θεωρείται εξοφλημένη, τόσο έναντι της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περατώνεται ως προς αυτές κατά την έννοια του άρθρου 245 του ν. 4364/2016, όσο και έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής. Τυχόν αξιώσεις του ασφαλισμένου μέλους από την εφαρμογή του ως άνω Νόμου ασκείται μόνο κατά του αντισυμβαλλόμενου της ασφαλιστικής επιχείρησης στο ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΕΙ:

Τους αντισυμβαλλόμενους ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ να υποβάλουν έγγραφες δηλώσεις (στην περίπτωση που έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποίησης πατήστε εδώ, άλλως πατήστε εδώ) για τη συμμετοχή τους στη διανομή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πατήστε εδώ).

Πληροφορίες: www.aspispronia.gr

 

Email:  info@aspisliquidation.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856

 

 Αθήνα, 14.3.2023

 Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

 Σωτήρης Βασιλόπουλος

Compare listings

Compare