ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Επικαιροποιημένες οδηγίες Προσωρινών Διανομών

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της προσωρινής διανομής  και της προκαταβολής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (άρθρο 2 παρ. 5α και 5β ν 3867/2010) για λογαριασμό της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ,  για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, είναι τα κάτωθι:

 

Α. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1.  ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέσω gov.gr (πατήστε ΕΔΩ)

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου), για απαίτηση από κάθε υπό εκκαθάριση εταιρεία, όλα τα προδιατυπωμένα πεδία του εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (προσωπικά στοιχεία, αριθμός τηλεφώνου, email, ΑΔΤ, κλπ) και το κείμενο στη θέση ΄΄δηλώνω υπεύθυνα ότι: …..΄΄

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από το κείμενο της προδιατυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ή να τροποποιούν αυτό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μη γίνει αποδεκτή η δήλωσή τους.

2.  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 2.1 Φυσικά πρόσωπα:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ δικαιούχου

2.2 Νομικά πρόσωπα:

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ καθώς και ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ και   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ebanking (να εμφαίνεται ονοματεπώνυμο δικαιούχου, πατρώνυμο, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ και Τράπεζα) του φυσικού ή νομικού προσώπου αντίστοιχα.

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση που το πρόσωπο που έχει εντάξει στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής (ΚΔΑ) ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ή το Δικαστήριο με απόφασή του, έχει αποβιώσει, τα ποσά των προσωρινών διανομών δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του με βάση το ποσοστό που συμμετέχουν στην κληρονομία του αποβιώσαντος δικαιούχου.

Ο θάνατος γνωστοποιείται με την αποστολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Η ιδιότητα του κληρονόμου, καθώς και το ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας αποδεικνύεται μόνον με το κληρονομητήριο του αρμοδίου δικαστηρίου. Επιπλέον, πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης, κήρυξης ανίσχυρου, μη ακύρωσης κλπ του εκδοθέντος κληρονομητηρίου, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής κατά την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει προσβληθεί το κληρονομικό του δικαίωμα (πατήστε ΕΔΩ) ή πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος μπορούν να ζητηθούν από την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία.

Κάθε κληρονόμος, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφ Α.

 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η απαίτηση δικαιούχου από ασφάλιση ζωής έχει εκχωρηθεί σε τρίτον – εκδοχέα (τράπεζα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία, πληρεξούσιο δικηγόρο), ο εκχωρητής οφείλει να συμπληρώσει στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (Κεφ.Α.1) τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο εκδοχέας, οφείλει να προσκομίσει, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (Κεφ. Α) :

α) τη σύμβαση εκχώρησης

β) την αναγγελία της εκχώρησης, η οποία πρέπει να έχει λάβει χώρα με δικαστικό επιμελητή.

Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται και από τον εκδοχέα και από τον εκχωρητή σε περίπτωση εκχώρησης ποσοστού και όχι του συνόλου της απαίτησης. Σημειώνεται ότι δεν αναγνωρίζονται εκχωρήσεις απαιτήσεων που θα γνωστοποιηθούν στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες και δεν έχουν γίνει με τον νόμιμο τύπο.

 

Δ. ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ως επίδικες περιπτώσεις νοούνται:

  1. αυτές που έχουν καταχωρηθεί στην ΚΔΑ με ποσό εκτίμησης δικαστικών,
  2. αυτές που έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ με ποσό επαλήθευσης αλλά έχει ασκηθεί ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό,
  3. αυτές που έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ με ποσό επαλήθευσης αλλά έχει ασκηθεί ανακοπή λόγω διαφωνίας με την ταυτότητα του δικαιούχου πληρωμής,
  4. αυτές που δεν έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ αλλά έχει ασκηθεί ανακοπή με αίτημα τη συμπερίληψή τους σε αυτήν.

 

Για κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις ισχύει το εξής:

Για την υπό στχ. i) περίπτωση: Για να πραγματοποιηθεί διανομή θα πρέπει το ποσό εκτίμησης να τραπεί σε ποσό επαλήθευσης. Αυτό συμβαίνει είτε με προσκομιδή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που κρίνει επί της ουσίας (πχ δεν απορρίπτει απαράδεκτη την αγωγή ή την άσκηση του ενδίκου μέσου λόγω αναστολής ατομικών διώξεων) είτε με παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο και αποδοχή του ποσού εκτίμησης.

Για τις υπό στχ. ii), iii), iv)  περιπτώσεις: Πραγματοποιείται διανομή μόνον με την προσκομιδή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της ανακοπής. Η τελεσιδικία αποδεικνύεται: i. με απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί ασκηθείσας ανακοπής, ii. με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και υπό τον όρο ότι έχουν παρέλθει οι νόμιμες προθεσμίες για άσκηση ενδίκων μέσων.

Σημειώνεται ότι στην προκαταβολή του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, για λογαριασμό της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, συμμετέχουν οι δικαιούχοι, για τους οποίους έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι και τις 23.09.2022.

Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@aspisliquidation.gr ή στα γραφεία των  υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών επί της Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 115 28. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής θα προβαίνει σε καταβολές σταδιακά με την προϋπόθεση ότι τα ληφθέντα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι πλήρη και έγκυρα.

 

 

Compare listings

Compare