ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Ανακοίνωση Πώλησης Ακινήτων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής:

  1. I) Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

1) Τρία (3) αδόμητα γήπεδα, συνολικής επιφανείας 4.311,79 τ.μ. σύμφωνα με πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα στη θέση “Πάτημα – Πηγάδι Ράφτη” στο 69ο χλμ. της Εθνικής Οδού ΠΑΘΕ στην Αυλίδα. Τα γήπεδα δεν είναι οικοδομήσιμα.

Τιμή Εκκίνησης: € 40.200,00. Εγγύηση: € 8.040,00.

2) Αδόμητο οικόπεδο, αυτοτελής διακεκριμένη και ανεξάρτητη ΚΑΘΕΤΗ ιδιοκτησία, επιφανείας 407,20 τ.μ. κατά τον τελευταίο τίτλο κτήσης και 395,92 τ.μ. σύμφωνα με πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, ευρισκόμενη σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 815 τ.μ. κατά τον τελευταίο τίτλο κτήσης  και 804,04 τ.μ. σύμφωνα με πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα στο Διόνυσο Αττικής στον οικισμό Εφέδρων Αξιωματικών «Αναγέννηση». Το οικόπεδο δεν είναι οικοδομήσιμο.

Τιμή Εκκίνησης: € 62.000,00. Εγγύηση: € 12.400,00.

 

IΙ) Προκηρύσσει εκ νέου Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Επαναληπτικό) με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση ακινήτων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 69 στην Κηφισιά Αττικής που κατωτέρω περιγράφονται:

3) Το Κ-1-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 146,66 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-7 (16,19 τ.μ.).Τιμή Εκκίνησης: €402.500,00. Εγγύηση: €80.500,00.

4) Το Κ-2-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 155,35 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-8 (16,19 τ.μ.). Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

5) Το Κ-3-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 155,35 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-11 (17,62 τ.μ.). Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

6) Το Κ-3-Δ διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 155,35 τ.μ. με αποκλειστική χρήση του δώματος β΄ ορόφου 153,58 τ.μ. και δύο θέσεις στάθμευσης υπογείου Ρ-9 (12,26  τ.μ.) και Ρ-10 (12,26 τ.μ.). Τιμή Εκκίνησης: €442.000,00. Εγγύηση: €90.100,00.

7) Η Κ-Μ-1 μαιζονέτα συνολικής επιφανείας 389,14 τ.μ. με πισίνα και αποκλειστική χρήση ακαλύπτου χώρου οικοπέδου επιφανείας 442,61 τ.μ., με τρεις θέσεις στάθμευσης υπογείου Ρ-2 (12,03 τ.μ.), Ρ-3 (12,03 τ.μ.) και Ρ-4 (18,81 τ.μ.).Τιμή Εκκίνησης: € 684.500,00. Εγγύηση: €136.800,00.

Σημειώνεται ότι ο διενεργηθείς στις 14.04.2022 πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση των ως άνω ακινήτων απέβη άγονος και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία μετά την παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών όπως ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 3 ακίνητο, στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 4 ακίνητο, στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 5 ακίνητο, στις 14:30 μ.μ. για το με α/α 6 ακίνητο και στις 15:00 μ.μ. για το με α/α 7 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 16.09.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 25-10-2022

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare