ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

LE MONDE ΑΑΕ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

LE MONDE

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

7/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

 

Ανακοινώνεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας Le Monde ΑΑΕ ότι από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινά η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών προς πιστοποίηση – επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία προσωρινών διανομών στους δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος όπως αυτή καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά σε δικαιούχους ασφαλίσματος (ασφαλισμένους ή ζημιωθέντες) από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, τους οποίους υποχρεούται να αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Για  την ένταξη στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ). Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν ή να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους από την 10/2/2022 στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528. Εναλλακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: lemonde@aspisliquidation.gr

Το πρόσωπο, στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ) είναι το πρόσωπο που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος από τα όργανα της εκκαθάρισης (ή που μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης κατέστη δικαιούχος απαίτησης) ή το πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζει ως δικαιούχο τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος, δεν αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής, αλλά θα καταβληθεί ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των γενικών κλάδων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.

Ανακοινώσεις, ενημερώσεις και διευκρινίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ασφαλισμένοι για τυχόν απορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

2114111215
2114111657
2114111656
2114110942
2114111856
Από σταθερό: 8005000018

 

Παρακαλούμε κατεβάστε παρακάτω την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 ανά μορφή προσώπου δικαιούχου, που θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή  άλλη δημόσια αρχή. Εναλλακτικά συμπληρώνεται το ίδιο κείμενο σε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Compare listings

Compare