ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

Σύμφωνα με το από 11/2/2019 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές» που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1691025 διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

α/α Περιγραφή Τιμή Εκκίνησης Εγγύηση
1 Συγκρότημα γραφείων 4ου ορόφου, επιφάνειας 128,02 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Συγγρού 72 κ Δράκου του Δήμου Αθηναίων. €138.500,00 €27.700,00
2 Συγκρότημα 3 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 3ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 121,59 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της πλατείας Δαβάκη αρ. 3 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. €68.500,00 €13.700,00
3 Πολυόροφη οικοδομή σε οικόπεδο εμβαδού 185,73 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης, συνολικής επιφάνειας 1.131,18 τ.μ. επί της οδού Κουντουριώτου 173 του Δήμου Πειραιά, αποτελούμενη από:

1) υπόγειο συν. επιφ. 185,73 τ.μ.

2) ισόγειο     ΄΄     ΄΄    185,73 τ.μ.

3) α’ ορ.       ΄΄    ΄΄     129,90 τ.μ.

4) β’ ορ.       ΄΄    ΄΄     129,90 τ.μ.

5) γ’ ορ.       ΄΄    ΄΄     129,90 τ.μ.

6) δ’ ορ.       ΄΄    ΄΄     129,90 τ.μ.

7) ε’ ορ.       ΄΄    ΄΄     122,52 τ.μ.

8) στ’ ορ.     ΄΄    ΄΄       68,48 τ.μ.

9) ζ’ ορ.       ΄΄    ΄΄       49,20 τ.μ.

Δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας για το κτίριο.

€1.036.500,00 €207.300,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 12:45. Στις 13:00 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 13:30 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο και στις 14:00 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 07.09.2021

Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Γραφείο Συγγρού 72 κ Δράκου, Αθήνα

Γραφείο Πλ. Δαβάκη 3, Νίκαια

Κτίριο γραφείων Κουντουριώτου 173, Πειραιάς

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 7-10-2021

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

 

 

 

 

Compare listings

Compare