ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

31/01/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών :

α) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ) ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,
β) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ) ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,
γ) COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ,
δ) ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,

(εφεξής οι «υπό εκκαθάριση εταιρείες») προσκαλεί ενδιαφερόμενους (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές) για κατάθεση προσφορών με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από τεχνική και οικονομική σκοπιά, με αντικείμενο τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Compare listings

Compare