ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «COMMERCIAL VALUE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000305101000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1468/26.2.2010), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Με την υπ’ αριθ. 285/1/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

Με το από 4/12/2018 πρακτικό ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (αριθμός καταχώρησης ΓΕΜΗ : 1617581) διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση».

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση των κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α) ΟΧΗΜΑΤΑ: Φορτηγό μάρκας MITSUBISHI L300, 14 hp, ημ. Άδειας 25/1/1996. Μοτοσικλέτα μάρκας HONDA Wave, 109 κυβικών, ημ. Άδειας 30/9/2013.

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά : Laptop, Tablet

Γ)  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: Φοριαμοί, Ραφιέρες, Καρέκλες επισκεπτών, Βάσεις τραπεζιών

Δ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά : Πολυμηχανήματα, Εκτυπωτής, Πληκτρολόγια, Ρούτερ

Δ) ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: Ανάτυπα έργα, Πίνακες παρουσιάσεων.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων μη Δεσμευτικών Προσφορών ενώπιον του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή ορίζεται η 29/11/2019 και των έγγραφων σφραγισμένων Δεσμευτικών Προσφορών η 16/12/2019. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 16/12/2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού πατώντας στους συνδέσμους:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κινητών Πραγμάτων COMMERCIAL VALUE

Παράρτημα Ια (Εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Παράρτημα Ιβ (Δεσμευτική προσφορά)

Παράρτημα ΙΙ (Συμφωνητικό μεταβίβασης)

Παράρτημα ΙΙΙ (Λίστα κινητών πραγμάτων)

 

και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 211-4111967 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

 

 

Αθήνα, 08/11/2019

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Compare listings

Compare