ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Με την υπ’ αριθ. 156/2/16.9.2009 και 21.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 11292/21.9.2009), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Με την υπ’ αριθ. 285/2/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

Με το από 4/12/2018 πρακτικό ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (αριθμός καταχώρησης ΓΕΜΗ : 1617680), όπως διορθώθηκε με το από 11/2/2019 πρακτικό (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. : 1691025) διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση των κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά: κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, scanner, κεντρικές μονάδες και οθόνες Η/Υ, ψυγείο, συσκευή δικτύου

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: ντουλάπια, γραφεία, βιβλιοθήκη, καναπές, πολυθρόνες, συρταριέρες

Γ)  ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: Εξοπλισμός WC

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων μη Δεσμευτικών Προσφορών ενώπιον του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή ορίζεται η 29/11/2019 και των έγγραφων σφραγισμένων Δεσμευτικών Προσφορών η 16/12/2019. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 16/12/2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού πατώντας στους συνδέσμους:

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κινητών Πραγμάτων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Παράρτημα Ια (Εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Παράρτημα Ιβ (Δεσμευτική προσφορά)

Παράρτημα ΙΙ (Συμφωνητικό μεταβίβασης)

Παράρτημα ΙΙΙ (Λίστα κινητών πραγμάτων)

 

και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 211-4111967 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 08/11/2019

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Compare listings

Compare