ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Ασφαλίσεις Ζωής

  1. Δεν ξέρω αν διατηρώ απαιτήσεις από ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ή της COMMERCIAL VALUE AAE. Τι κάνω;

Επισκεφτείτε το https://liquidationportfolios.bankofgreece.gr/ της Εποπτικής Αρχής, Τράπεζα της Ελλάδος, για να διαπιστώσετε αν συμπεριλαμβάνεστε στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλισης Ζωής η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος την 20/11/2015.

  1. Δεν συμπεριλαμβάνομαι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Τι κάνω;

Στην Κατάσταση Δικαιούχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αναγγελία στην εκκαθάριση εντός των νομίμων προθεσμιών ή οι δικαιούχοι που δεν διατηρούν επαληθευμένη ασφαλιστική απαίτηση.
Επικοινωνήστε με την εκκαθάριση για να εξακριβωθεί η αιτία μη καταχώρισης.

  1. Έχω ασκήσει ανακοπή κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων. Πότε θα πληρωθώ;

Σε περίπτωση που η απαίτησή σας έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων και ασκήσατε ανακοπή για διαφορά ποσού, η διαδικασία της προσωρινής διανομής αφορά και εσάς ως προς το ποσό της ήδη αναγνωρισθείσας απαίτησης (εκτός αν έχει εκδοθεί απόφαση που σας καταδικάζει σε δικαστική δαπάνη).

Σε περίπτωση που ασκήσατε ανακοπή, επειδή δεν είχατε ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων, η Εκκαθάριση συμμορφώνεται με το διατακτικό της δικαστικής απόφασης, εφόσον αυτή καταστεί τελεσίδικη. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμμετρα, επί ποσοστού της απαίτησης, ακριβώς όπως και για τους δικαιούχους που είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων.

  1. Συμπεριλαμβάνομαι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής αλλά δεν έχω προβεί σε καμμία ενέργεια είσπραξης της απαίτησής μου. Τι κάνω;

Ακολουθείστε τις οδηγίες προσωρινής διανομής πατώντας εδώ

  1. Το ύψος του ποσού που κατέθεσε η υπό εκκαθάριση εταιρεία στον τραπεζικό λογαριασμό μου δεν συμφωνεί με το ύψος του ποσού απαιτήσεων στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ή στην τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Γιατί;

Το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί οι ασφαλισμένοι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ή που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης.

  1. Έχω λάβει το ποσό α’ προσωρινής διανομής και επιθυμώ να μάθω το ύψος του δικαιούμενου υπολοίπου. Τι κάνω;

Αφαιρείτε το ποσό προσωρινής διανομής που λάβατε από α)το συνολικό ποσό απαίτησης για το οποίο έχετε ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ή β) το ποσό τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της ανακοπής που ασκήσατε.

  1. Έχω λάβει το ποσό α’ προσωρινής διανομής και επιθυμώ να μάθω πότε θα λάβω το δικαιούμενο υπόλοιπο. Τι κάνω;

Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδοθούν στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών για τυχόν δεύτερη καταβολή προσωρινής διανομής.

  1. Τι προβλέπεται νομοθετικά για τις απαιτήσεις μου που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ή που εντάχθηκαν σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση;

Οι δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ενώ ποσοστό 70% του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος) ποσού, δικαιούνται να εισπράξουν μετά το πέρας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.


Πληροφορίες για την καταχώρισή σας στη δημοσιευθείσα την 20/11/2015 Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Τ.Τ.Ε.

https://liquidationportfolios.bankofgreece.gr/

Τελευταίες ανακοινώσεις

Compare listings

Compare