12/11/2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ