12/07/2011 6η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ (Συνημμένο έγγραφο: Επιστολή Ernst & Young)