12/07/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ