09/11/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ