09/11/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ