08/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ