ΦΕΚ 142 05-02-2007 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ LE MONDE